شرکت «انی» ایتالیا در پی خرید نفت از ایران است

نویسنده: حسین حقیان | تاریخ انتشار: 1397/12/13

شرکت «انی» ایتالیا در پی خرید نفت از ایران است

برگشت به پستها